Αυτοψία, μετρήσεις, προϋπολογισμός προστίμων, υπαγωγή των αυθαιρεσιών στον Ν. 4178/2013, σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για το υπαχθέν αυθαίρετο

Για τη Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων, το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες που κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται, όπως:

  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
  • Στατικός Έλεγχος/Δελτίο Στατικής Τρωτότητας
  • Τεχνικές Εκθέσεις
  • Φωτογραφίες/Αεροφωτογραφίες,λοιπά απαιτούμενα έγγραφα