Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών ύδρευσης των οικισμών οι οποίες αφορούν σε : έλεγχο δυναμικότητας των πηγών ή/και γεωτρήσεων των οικισμών, έργα υδρομάστευσης πηγών, έλεγχο επάρκειας και προτάσεις ενίσχυσης δεξαμενών, χάραξη και υδραυλική επίλυση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης,

Σύνταξη του συνολικού φακέλου μελέτης του έργου που αφορά σε: Τεχνική έκθεση, Υδραυλικοί Υπολογισμοί, Σχέδια [Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Σχέδια Εκσκαφών, Φρεατίων, Τεχνικών Έργων] Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί, Τιμολόγια Μελέτης.

Πελάτες / Εκπονηθείσες μελέτες

Δήμος Αμπελώνα
  • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ροδιάς
  • Υδραυλική επίλυση του δικτύου και σύνταξη των τευχών και των σχεδίων της μελέτης
Δήμος Γόννων
  • Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Γόννων, Ιτέας και Καλλιπεύκης, μελέτη του αγωγού μεταφοράς νερού από την πηγή Νεράκι μήκους 5.778 μέτρων στις δεξαμενές της Καλλιπεύκης.
Δήμος Γρεβενών
  • Υδρομάστευση πηγής και κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού Κοινότητας Αβδέλλας.
  • Έλεγχος δυναμικότητας της πηγής και υδρομάτευσή της καθώς και κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού.
Δήμος Ελασσόνας
  • Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Ελασσόνας, μελέτη δεξαμενών 2.500 m3, αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης, αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 5.500 m από την πηγή στην θέση Μάννα στις δεξαμενές της Ελασσόνας, σύνταξη των τευχών της μελέτης.
  • Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των κοινοτικών διαμερισμάτων Καρυάς και Συκαμινέας, μελέτη νέας δεξαμενής 250 m3 της Καρυάς, μελέτη αξιοποίησης τριών γεωτρήσεων και της σύνδεσης τους με την νέα δεξαμενή.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
  • Υδραυλική Μελέτη Ύδρευσης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα