Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών εκτροπής της κοίτης ποταμών προκειμένου να κατασκευασθούν θυροφράγματα, και σύνταξη φακέλου μελέτης του έργου που αφορά σε: Τεχνική έκθεση, Υδραυλικοί Υπολογισμοί, Σχέδια [Οριζοντιογραφίες, Τεχνικά Έργα] Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί, Τιμολόγια Μελέτης.

Πελάτες / Εκπονηθείσες μελέτες

####
  • Τεχνικό έργο στον ποταμό Ενιππέα στην θέση Ε3 Χ.Θ. 18+200m και στο ποταμό Καλέντζη στην θέση Κ4 Χ.Θ. 28+592m
    Υδραυλική μελέτη κατασκευής τεχνικού έργου για εκτροπή του ποταμού Ενιππέα στην θέση Ε3 Χ.Θ. 18+200 m και του ποταμού Καλέντζη στην θέση Κ4 Χ.Θ. 28+592 m προς κατασκευή θυροφραγμάτων
  • Τεχνικό έργο στον ποταμό Καλέντζη στην θέση Κ1 Χ.Θ. 4+560m και στην θέση Κ2 Χ.Θ. 12+530m
    Υδραυλική μελέτη κατασκευής τεχνικού έργου για εκτροπή του ποταμού Καλέντζη στην θέση Κ1 Χ.Θ. 4+560 m και στην θέση Κ2 Χ.Θ. 12+530 m προς κατασκευή θυροφραγμάτων