Ενεργειακός έλεγχος κτιρίων για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
( Ενεργ Επιθεωρητής: Αρ. Μητρώου 11854)

Για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες που κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται, όπως:

Αυτοψία του χώρου, λήψη μετρήσεων και στοιχείων για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και συμπεριφοράς του κτιρίου, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) με παράλληλη σύνταξη σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.

Διεκπεραίωση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» (Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Έντυπα Πρότασης Παρεμβάσεων, Έντυπα Καταγραφής Παρεμβάσεων, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου με σενάρια βελτίωσης, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου κατόπιν των παρεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσής του).