Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών αποχέτευσης των οικισμών οι οποίες αφορούν σε: χάραξη και υδραυλική επίλυση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, ή/και του συγκεντρωτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό

Σύνταξη του συνολικού φακέλου μελέτης του έργου που αφορά σε: Τεχνική έκθεση, Υδραυλικοί Υπολογισμοί, Σχέδια [Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Σχέδια Εκσκαφών, Φρεατίων, Τεχνικών Έργων ] Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί, Τιμολόγια Μελέτης.

Πελάτες / Εκπονηθείσες μελέτες

Δήμος Γρεβενών
  • Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Κοινότητας Αβδέλλας.
Δήμος Ελασσόνας
  • Μελέτη του δικτύου λυμάτων της κοινότητας έως τον βιολογικό καθαρισμό του οικισμού. Σύνταξη των τευχών και σχεδίων της μελέτης.
  • Μηκοτομή συγκεντρωτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων προς τον βιολογικό καθαρισμό της κοινότητας Βερδικούσιας.
  • Αποχέτευση Δήμου Ελασσόνας: Επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.
  • Αποχέτευση Ελασσόνας Β' Φάση: Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων και δικτύου ομβρίων υδάτων τμήματος της ανατολικής επέκτασης της πόλης της Ελασσόνας.
Δήμος Ευρυμενών
  • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευρυμένων.
  • Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Ομολίου Δ. Ευρυμενών.
  • Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Καρίτσας Δ. Ευρυμενών.
  • Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου ‘Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων Στομίου’ Δ. Ευρυμενών κατηγορίας 13 Υδραυλικές μελέτες.