Πελάτες / Εκπονηθείσες μελέτες

Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Έργα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Μελέτη των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) σε Ν. Λάρισας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων)