Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών διαχείρισης ομβρίων υδάτων οδών έως τον τελικό αποδέκτη αυτών και σύνταξη του συνολικού φακέλου μελέτης του έργου που αφορά σε : Τεχνική έκθεση, Υδραυλικοί Υπολογισμοί, Σχέδια [Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Σχέδια Εκσκαφών, Φρεατίων, Τεχνικών Έργων ] Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί, Τιμολόγια Μελέτης.

Πελάτες / Εκπονηθείσες μελέτες

Δήμος Φαρσάλων
  • Μελέτη υδραυλικών έργων προστασίας οδού Λαρίσης-Φαρσάλων: Υπολογισμός των ομβρίων υδάτων της οδού και των έργων διευθέτησής τους. Σχέδια, υδραυλικοί υπολογισμοί και προϋπολογισμός
Εγνατία Οδός
  • Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης της Αριστερής Παράπλευρης οδού σε επαφή με την αρτηρία αμέσως μετά τον Α/Κ1 του οδικού τμήματος Ν. Μουδανιά – Ποτίδιαια (Κωδικός Τμήματος 58_4_1) του καθέτου άξονα 58 (Κόμβος 12 Θεσσαλονίκης – Γέφυρα Ν. Ποτίδιαια)
Κοινότητα Ερείκουσας
  • Κατασκευή μικρού ΧΥΤΑ στη θέση "Σαντάρλο" νήσου Ερείκουσας και κατασκευή μικρού ΧΥΤΑ στην θέση "Δεξαμενή" νήσου Καλάμου
    Διάνοιξη και κατασκευή κοινοτικής οδού Κοινότητας Ερείκουσας. Τμήμα Φύκι – Πλατύ (διαχείριση ομβρίων υδάτων της οδού).